Policy
WIP i Borlänge AB (Wip) är ett familjeföretag som tar sitt ansvar och här är lite kortfattat några delar ur våra policyn.

Kvalitets Policy
Wip är ett kund fokuserat företag som hela tiden arbetar med förbättringar på ett målmedvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare. Kvalitetsfrågorna drivs inom företaget och ökar samordningen och integreringen i verksamheten och med dess leverantörer.
-Mål
Företaget skall marknadsföra tjänster och produkter av högsta kvalitet. Wip skall väl svara upp mot kundens krav och behov samt tillgodose de miljöbetingade krav som kan ställas på verksamheten. Man håller utlovade leverans- och färdigställandetider. Man jobbar för att nå ”no claims”  men eventuella garantiåtaganden eller reklamationer skall åtgärdas snarast möjligt. Wips medarbetare skall ha en hög social kompetens samt en gedigen kunskap om de tjänster och produkter som företaget marknadsför.
-Plan
Genom att ständigt vara lyhörda och analysera information om marknaden och kunders behov skall Wip tillsammans med dess leverantörer erbjuda tjänster och produkter som väl svarar upp mot kunders krav, förväntningar och behov. Genom att hela tiden hålla sig informerade om vilka miljöbetingade krav som kan ställas på de tjänster och produkter som marknadsförs kan Wip snabbt anpassa sig efter detta och vid behov vidta förändringar. Orsakerna till reklamationer och garantiåtaganden skall dokumenteras och utvärderas för att lära för framtiden.


Uppförande kod
Förutom företagsekonomiska, mål och riktlinjer ska affärsverksamheten också bedrivas med höga krav på integritet och etik. Wip fäster därför stor vikt vid att agera professionellt, ärligt och etiskt korrekt. Wip’s långsiktiga mål är att samtliga kunder och leverantörer till bolaget skall leva upp till Uppförandekoden. Wip har dock förståelse för att vissa omställningar kräver tid, men förväntar oss samtidigt en kontinuerlig strävan efter förbättring. Wip följer som ett minimum samtliga gällande lagar och regler och kommer vid behov även att införa normer som följer denna kod där existerande lagar och regler inte ligger i linje med dess mål. Wip förväntar sig att kunder och leverantörer som ett minimikrav har kännedom om och följer aktuell lagstiftning.
-Arbetsförhållanden
Anställda ska behandlas med respekt och värdighet. Ingen anställd får under några omständigheter utsättas för kroppslig bestraffning eller andra former av fysisk, sexuell, psykologisk straffåtgärd, trakasserier eller tvång. Wip accepterar inte tvångsarbete, ofrivilligt eller oavlönat arbete i någon form. FN:s konvention om Barns Rättigheter, ILO:s konvention om Minimiålder för tillträde till arbete, samt konventionen om Förbud mot och omedelbara åtgärder för avskaffande av de värsta formerna av barnarbete, är riktlinjer för all verksamhet som sker i Wip’s namn. Anställda ska ha frihet att utöva sin lagliga rätt att vara medlem i, organisera eller arbeta för organisationer som representerar deras intressen som anställda.
-Miljö
Kretsloppstänkande och hushållning med naturresurser är en viktig utgångspunkt för vår affärsverksamhet. Miljöperspektivet ska finnas med i viktiga beslut, i syfte att skapa långsiktigt värde för koncernens kunder, medarbetare, aktieägare och för samhället i stort. Miljöarbetet skall även bedrivas inom ramen för vår affärsidé och vara väl integrerat i det operativa arbetet. Detta innefattar i förlängningen att hänsyn skall tas till hela livscykeln hos de varor och tjänster vi tillhandahåller. Genom hög kompetens hos Wip’s medarbetare och genom att ständigt utveckla vårt kunnande om miljöeffekterna kan man ha en helhetssyn på miljöfrågorna. Miljöfrämjande åtgärder ska vidtas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Kunder och leverantörer förväntas känna till och följa krav enligt nationell lagstiftning, förordningar och bransch standard. Kunder och leverantörer ska som ett minimikrav ha en säker hantering av farliga substanser och avfall.
-Kommunikation
Wip har en öppen attityd i dialogen med de som påverkas av Wip´s verksamhet. Vi svarar på förfrågningar från utomstående och kommunicerar med berörda parter på ett korrekt och effektivt sätt. Frågor kan ställas via e-post till info@wipomatic.nu


Conflict Minerals
Wip är ett företag med ett starkt engagemang för socialt ansvar. Wip tror att som ett hållbart företag behöver vi och våra leverantörer / entreprenörer gemensamt ta vårt ansvar. Wip accepterar inga mineraler från konflikt- och högriskområden som ska användas i produkter vi marknadsför och tillhandahåller till våra kunder. Wip är skyldiga att omedelbart vidta åtgärder för att hantera eventuella problem som identifierats.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Integritetspolicy (GDPR)

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Wip i BorlängeAB, org.nr: 556259-5875, Tunavägen 280, 781 73  Borlänge, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör beställningar på vår webbplats, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar i eventuella tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningföretag.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

Vid bearbetning av beställningar och returer i vår webbshop
Vid sms-aviseringar om leveransstatus
Vid kontakter angående eventuella problem med din leverans
Vid korrespondens om frågor och övrig information
Vid utskick om erbjudanden i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick
Vid analyser av köpmönster för att ge relevanta erbjudanden och information
Vid bekräftelse av minimiålder som enligt lag gäller för att få handla online
Vid utannonsering av vinnare i tävlingar som vi arrangerar
Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.
Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

Denna webbplats använder cookies för funktionalitet kritisk för att det ska gå att handla i butiken. Om du blockerar cookies kan du därför ej heller handla i butiken. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar i butiken, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

Om du vill handla i butiken men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?

Denna webbplats använder cookies för att hantera artiklar i varukorgen, inloggning på ”mina sidor” och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.

Informationen om inloggning på ”mina sidor” lagras i en så kallad sessionscookie och raderas därför när du stänger din webbläsare. Våra övriga cookies lagrar inte information för att identifiera dig.

Vi använder även cookies som statistikunderlag, till exempel för att se vilka artiklar samma besökare tittar på för att kunna erbjuda automatiska produktrekommendationer.

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics och AdWords som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Våra social media-kopplingar med AddThis för till exempel Facebook, Google+, Twitter och Instagram sätter också cookies. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är. För mer info, se AddThis privacy policy.

Personuppgiftsansvarig

Wip i Borlänge AB
Organisationsnummer: 556259-5875
Tunavägen 280
781 73  BORLÄNGE
Sverige

Telefon: +46 (0) 243-255010
E-post: info@wipomatic.nu

 

SE LÄNK
https://support.e37.se/hc/sv/articles/211926329-Integritetspolicysida-Utg%C3%A5ngspunkt-f%C3%B6r-standard-text-om-personuppgifter-och-cookies-

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2021-08-15